Tingimused

  1. DEFINITSIOONID

1.1. Rendileandja – Inbloom Media OÜ

1.2. Rentnik – isik, kellega Rendileandja on sõlminud Lepingu (juriidiline või füüsiline isik);

1.4. Leping – Poolte vahel sõlmitud Varade rendileping;

1.5. Varad – Lepingu alusel renditav spordiseade või muu vara, mille loetelu on fikseeritud lepingus;

1.6 Lepingu lahutamatuks osaks on käesolevad renditingimused ja tagastusleht.

1.9. Tagastusleht – tõendab vara tagastamist ja lepingu lõppemist.

 

  1. RENTNIKU KINNITUSED

2.1. Rentnik, sõlmides Lepingu kinnitab ühtlasi, et:

2.1.1. on renditava Varaga enne Lepingu sõlmimist tutvunud, on teadlik tehnilisest seisukorrast, et tema poolt vastuvõetav Vara on töökorras ja tal puuduvad pretensioonid.

2.1.2. teda on Rendileandja poolt eelnevalt nõutavas mahus informeeritud ning instrueeritud

2.1.3. omab kõiki vajalikke ning nõutavaid oskusi Vara tehniliseks kasutamiseks.

 

  1. RENDILEPINGU TÄHTAEG. VARA ÜLEANDMINE NING TAGASTAMINE

3.1. Leping on tähtajatu, välja arvatud juhul kui Pooled on kokku leppinud teisiti.

3.2. Leping jõustub sellele allakirjutamisel ja lõppeb vara tagastamisel

3.3. Vara üleandmist Rentnikule kinnitab viimase allkiri Lepingul või saatelehel.

3.4. Rentnikul on õigus Vara tagastada Rendileandjale omal äranägemisel Rendileandja tööajal.

3.4.1. Vara tagastamise korral väljastab Rendileandja tagastuslehe. Vara tagastamise päeva eest tuleb samuti tasuda renti.

3.4.2. Rentnik nõustub, et Rendileandjal viib vara korrasoleku kontrolli peale tagastamist läbi 5 tööpäeva jooksul.

3.4.3. Rendileandjal on kohustus lubada rentniku viibimist vara kontrollimise juures.

Juhul kui Rendileandja poolt tuvastatakse:

3.5.1. Vara kasutuskõlbmatuks muutumine,

3.5.2. Vara väärtuse tunduv (enam kui Vara heaperemeheliku kasutamise tulemusena tekkiv

kulum) vähenemine, on Rendileandjal õigus omal valikul Rentnikult nõuda:

3.5.3. hüvitist punktis 5.2.7 sätestatud ulatuses

3.5.4. nõuda Rentnikult Vara paranduse /asendamisega kaasnevate kulude hüvitamist.

3.5.5. Pretensioonid vara tagastamise kohta vaadatakse läbi tagastuslehe esitamisel.

  1. RENDITASU JA RAHALISED KOHUSTISED

4.1.1 Renditasu arvestatakse 30 päeva eest (kui ei lepita kokku teistmoodi) ja makstakse arvete alusel, mis saadetakse 1x kuus.

4.1.2 Arve vara kasutamise eest tuleb tasuda Rendileandja arveldusarvele (märgitud saadetud arvel)

4.1.3 Arved väljastatakse maksetähtajaga 7päeva, kui rendilepinguga pole kokkulepitud teistmoodi. Arved edastatakse Lepingul märgitud aadressile.

4.2. Tähtaegselt tasumata renditasult on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult viivist 0,5% päevas tähtaegselt tasumata summalt. Rentnik on kohustatud hüvitama kulutused seoses tähtaegselt tasumata renditasu/kahjunõude vms sissenõudmisega.

4.3. Renditasu ei sisalda renditud Vara transpordi, monteerimise/ demontaaži

4.4. Rendihind ei sisalda transpordikulusid. Transpordi tellimus tuleb esitada 2 tööpäeva ette.

  1. RENTNIKU ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1. Rentnikul on õigus:

5.1.1. kasutada Vara iseseisvalt vastavalt Lepingule.

5.1.3. lõpetada leping ennetähtaegselt, teatades sellest ette 2 päeva.

5.2. Rentnik on kohustatud:

5.2.1. tasuma renti ning täitma muid kohustusi kooskõlas Lepinguga;

5.2.2. kasutama Vara vastavalt sihtotstarbele;

5.2.3. juhul kui renditud Varal tekib rike peab koheselt (taasesitatavas vormis) s.o. rikke avastamise päeval, nimetatud asjaolust Rendileandjale. Rentnikul ei ole õigust Vara ise remontida. Juhul kui Rentniku poolt osundatud rike osutub põhjendamatuks (näit. Tulenes Rentniku oskamatusest Vara kasutada), on Rentnik kohustatud hüvitama eeltooduga põhjustatud kahju;

5.2.4. hüvitama tema poolt Varale tekitatud kahju Rendileandja esimesel nõudmisel;

5.2.5. Lepingu lõppemisel andma Vara Rendileandjale mitte halvemas seisukorras, milles see oli Rentnikule üleandmise ajal, arvestades normaalset kulumist;

5.2.6. kasutama Vara heaperemehelikult, tehes Vara seisundi säilimiseks omal kulul vajalikke kulutusi;

5.2.7. Vara kadumisel, kasutuskõlbmatuks muutumisel, hävinemisel vms juhul maksma Rendileandjale hüvitist summas, mis vastab analoogse uue Vara jaemüügihinnale kui vara ei saa taastada. Taastamisel tasuma remondi kulud.

5.2.8. Rentnikul puudub õigus anda Vara allrendile või kolmandatele isikutele ilma Rendileandja kirjaliku nõusolekuta. Rikkumise korral on Rendileandjal õigus nõuda leppetrahvi Vara hinnast 15 % ulatuses.

5.3. Rentnik on kohustatud viie (5) tööpäeva jooksul kirjalikult informeerima Rendileandjat.

5.4 Rentnik on kohustatud tegema kõik endast oleneva vara säilimiseks (s.t vältima vara vargust, kadumist, hävinemist, jne) ning hoidma vara heaperemehelikult.

5.4.1 Järgima korralise hoolduse graafikut ning tagama hooldeks juurdepääsu ja

informeerima hoolduse vajalikkusest Rendileandjat.

5.5 Rendivara väljaviimine Eesti Vabariigi territooriumilt on keelatud ilma Rendileandja nõusolekuta. Leppetrahv 50% vara hinnast.

 

  1. RENDILEANDJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

6.1. Rendileandjal on seaduses ja Lepingus eelnevalt sätestatud lisaks õigus:

6.2 Rendileandjal on õigus Leping ühepoolselt üles öelda, nõuda vara

tagastamist ja/või tekitatud kahju hüvitamist ja/või vara kompenseerimist kui:

6.2.1. Rentniku tegevuse või tegevusetuse tõttu halveneb Vara seisund ja/või tekib oht selle kadumiseks, rikkumiseks, kasutuskõlbmatuks muutumiseks.

6.2.2. Kui Rentnik jätab teatamata Vara kasutamise Objekti muutusest või on teatanud vale objekti, esitab pankrotiavalduse, on jätnud arved tasumata või muul seaduses toodud alusel.

6.3. Rendileandja on kohustatud Lepingu üles ütlemisest kirjalikult ette teatama 5 (viis) päeva.

6.4. Rendileandja võib üle anda Rentiku isiklikud andmed kolmandatele isikutele.

 

 7. LEPINGU LÕPPEMINE

7.1. Leping lõpeb:

7.1.2. tähtajatu Lepingu korral Vara tagastamisel Rentniku poolt

7.1.3. renditud Vara hävimisel;

7.1.4. teistel seaduses toodud alustel.

7.2. Leping võidakse lõpetada:

7.2.1. Poolte kokkuleppel;

7.2.2. Lepingus või seaduses toodud alustel.

7.2.3. Vastavalt punkti 6.2; 6.2.1; 6.2.2; toodud alustel

 

 8. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

8.1. Juhul, kui Pooltel ei õnnestu lahendada Lepingust tulenevaid erimeelsusi läbirääkimiste teel, lahendab tüliküsimuse Harju Maakohtu kohtumaja.